Kings of War Participants List

# Player Name Army Club Has Paid? List in?
1Luke FraserYesNo
2Brett ThompsonYesNo
3David PyattYesNo
4Dustin ChurchYesNo
5Eileen ChadbourneYesNo
6Mark HandfordYesNo
7Vern HarperYesNo
8Daniel WrightYesNo
9Anthony LeslieYesNo
10James GreenmanYesNo
11Trent McCafferyYesNo